2021-05-06

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor

(nazwa stanowiska pracy)

 

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

 

1.    Wymagania niezbędne dla kandydata:

1)   Posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie oraz 3 letni staż pracy;

2)   Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)   Jest obywatelem polskim;

4)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2.    Wymagania dodatkowe pożądane:

1)   Znajomość podstawowych przepisów prawa w zakresie zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych tj. (minimum):

-ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym,

-ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych,

-ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej,

-ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

2)   Praktyka w administracji publicznej, służbach lub strażach;

3)   Biegła obsługa komputera;

4)   Znajomość elektronicznego obiegu dokumentów;

5)   Preferowane predyspozycje osobowościowe:

- odporność na stres i umiejętność sprawnego działania pod presją czasu i nałożonych zadań,

- wysoki poziom samodzielności w działaniu i dobra organizacja pracy,

- rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,

- umiejętność podejmowania decyzji,

- dokładność, sumienność,

- dyspozycyjność.

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Z zakresu zarządzania kryzysowego:

1. Prowadzenie dokumentacji planu zarządzania kryzysowego i jej bieżące aktualizowanie.

2. Przygotowanie i aktualizacja analizy zagrożeń dla powiatu mikołowskiego.
3. Przygotowanie    innych    analiz    oraz    ocen    w    zakresie    realizacji    zadań    dotyczących bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

4. Organizacja i obsługa operacyjna Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

5. Kierowanie funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

6. Prowadzenie spraw dotyczących infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na terenie powiatu.

7. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa.

8. Utrzymywanie stałego kontaktu ze służbami, inspekcjami i strażami w zakresie niezbędnym do realizacji zadań zarządzania kryzysowego i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.

9. Opiniowanie planów i programów dotyczących reagowania kryzysowego i  zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom w gminach powiatu.

10. Przestrzeganie procedur, wytycznych, zasad i regulaminów.

11. Współudział w opracowywaniu harmonogramu pracy PCZK.

12. Zastępowanie pozostałego personelu WZB w sytuacjach koniecznych.

13. Wykonywanie   innych,   dodatkowych   czynności   związanych   z   zakresem   obowiązków i charakterem pracy.

14. Odpowiedzialność za zgodne z przepisami prawa, terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym wykonywanie powierzonych mu zadań służbowych.

 

4.    Warunki pracy:

1)   Pełny wymiar czasu pracy;

2)   Miejsce pracy – Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a – trzykondygnacyjny budynek biurowy z windą – siedziba urzędu Starostwa Powiatowego; Miejsce pracy jest wyposażone w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne;

3)   Charakter pracy:

-praca jednozmianowa lub wielozmianowa w wieloosobowym pomieszczeniu biurowym
ze stanowiskiem komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i kreatywności oraz umiejętności zarządzania czasem.

 

5.    Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym publikację niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6 %.

 

6.    Wymagane dokumenty:

1)        Kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania;

2)        Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;

3)         Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – wzór do pobrania;

4)         Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór do pobrania;

5)         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
w przypadku złożenia dokumentów dodatkowych niż wymagane – wzór do pobrania.

 

7.  Dodatkowe dokumenty:

Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20.05.2021 r.  w jednej
z wymienionych poniżej formie:

•    osobiście w siedzibie Starostwa w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a (Kancelaria); 

•    pocztą w formie papierowej (w przypadku przesyłek listowych decyduje data wpływu do kancelarii starostwa);

•    na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /Powiat_Mikolow/skrytka (wymaga posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego);

•    pocztą elektroniczną na adres kancelaria@mikolowski.pl – (załączone dokumenty muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym.

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor  w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem ”.

 

Uwaga!!

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o II etapie  naboru na
w/w stanowisko. W celu ułatwienia kontaktu prosimy w kwestionariuszu osobowym
w danych kontaktowych podać numer telefonu.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia po przeprowadzonej procedurze naboru podejmuje

Starosta. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.powiat_mikolow.bip.gov.pl) i tablicach informacyjnych Starostwa.

Szczegółowych informacji udziela Biuro ds. pracowniczych, 43-190 Mikołów ul. Żwirki
i Wigury 4a, pokój nr 208 (I piętro) tel. 32/32 48 165.

Pod wskazanym adresem można zapoznać się z regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY NABORU I ZATRUDNIENIA

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych        w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Lz 04.05.2016 r.,           Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

        I.            Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Mikołowski z siedzibą władz przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, tel. (32) 324-81-22, faks (32) 324-81-32,                                        e-mail: sekretariat@mikolow.starostwo.gov.pl

      II.            Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

pod adresem poczty elektronicznej:iod@mikolow.starostwo.gov.pl

pisemnie na adres siedziby Administratora.

    III.            Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

1.     Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Starostwu Powiatowemu
w Mikołowie określonych przepisami prawa, w szczególności w  art. 4, 4ai 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących starostwuuprawnień, bądź spełnienia przez starostwoobowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2.     Celem zasadniczym przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu naboru (rekrutacji) na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Mikołowie na podstawie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych, a także konieczność ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, natomiast w przypadku zatrudnienia - w celu realizacji obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem na podstawie obowiązków prawnych
w tym zakresie.

3.     Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa (dane dobrowolne).            

    IV.            Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych obowiązków i świadczenia usług, w tym zapewniających obsługę, asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe.

      V.            Okres przechowywania danych osobowych.

1.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2.     Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

    VI.            Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)          dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)          sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)          usunięcia swoich danych osobowych,

4)          ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)         przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

  VII.             Prawo do cofnięcia zgody.

a)                       Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,do cofnięcia zgody.

b)                      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII.             Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    IX.            Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

1.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1)       ustawowym,

2)       umownym,

3)       warunkiem zawarcia umowy,

      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.     W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.     W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4.     W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

      X.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


 

Załączniki

  zgodna na przetwarz...ie danych.doc 17,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenia - wzór1.doc 16 KB (doc) szczegóły pobierz
  zgoda telefon.doc 13 KB (doc) szczegóły pobierz
  kwestionariusz-rekrutacja (1).doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się